Referat af Generalforsamlingen d. 20 marts 2006

 


Generalforsamlingen blev holdt i Vendia-Hallens mødelokale
Mandag d. 20. marts kl. 19.30

 

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Forelæggelse til godkendelse det af bestyrelsen underskrevne og af revisorerne
     reviderede regnskab.
4.  Forslag til budget og kontingent for den kommende regnskabsperiode.
5.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
     På valg:
     Helle Nielsen - villig til genvalg
     Mogens Larsen - ønsker ikke genvalg
     Lars Horne Sørensen - villig til genvalg
6.  Valg af suppleanter.
7.  Valg af revisor.
8.  Indkomne forslag.
9.  Eventuelt.


1. Henrik Røn Christensen blev valgt som dirigent.

2. Formanden Brian Brandt fortalte om vores hjemmeside.
    arbejdsdagen 2005 blev præget af regnvejr, hvilket bl.a. gjorde at vi ikke fik lavet alt det vi gerne
    ville på legepladserne og rundt om på arealerne.
    Grillaftenen om aftenen blev holdt som traditionen byder. Vores telt gik desværre tabt i "stormen"
    om natten efter festen. Vi overvejer at anskaffe et nyt telt evt i en bedre kvalitet.
    Vi vil gerne have "nye" mennesker med denne aften.
    Græsarealerne på stamvejen og på fællesarealerne bliver plejet og slåes flere gange i løbet af
    vækstperioden.
    Vi har gennemgået vore forsikringer, så bestyrelsen er sikker på, at vi er bedst muligt dækket.
    Bestyrelsen vil gerne høre, hvis nogle af gadelysene er ude af drift, da bestyrelsen i så fald vil  
    kontakte ENV og få dette rettet.
    Fmd. Brian Brandt meddeler, at han udtræder af bestyrelsen til næste års generalforsamling
    hvorfor der der skal findes en ny formand.
    Der blev stillet spørgsmål til bestyrelsen vedr. snerydning.  Man vil ny vurdere antallet af gange
    vi skal have ryddet vejene igen til næste år.
    Der kom forslag om, at vi skal se at få foto af bestyrelsesmedlemmerne på vores
    hjemmeside.

3.  John Nørhave forelagde regnskabet der viste et overskud på kr. 17.400,-
    regnskabet blev godkendt.

4.  Der var nogen diskussion til budgettet vedr. de kr. 40.000,-  + 4.000,- som bestyrelsen ønsker
    afsat til afholdelse af nyanskaffelser samt vedligeholdelse på legepladserne mm.
    Budgettet blev godkendt efter afstemning.

5.  Valg af bestyrelses medlemmer:
    Mogens Larsen - ønsker ikke genvalg
    Lars Horne Sørensen - modtager genvalg
    Helle Nielsen - modtager genvalg
    Ole Mejlgaard blev foreslået af bestyrelsen - Ole blev valgt. Tillykke til Ole.

6.  Valg af suppleanter:
     Jan Barnbæk og Jan Mortensen blev valgt.

7.  Valg af revisor:
     Klaus Christensen - modtager genvalg - blev valgt.
     Poul Jensen - ikke på valg

8.  Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogle forslag.

9.  Mogens Larsen orienterede fra fællesforeningen.

Formanden takkede generalforsamlingen for en god og livlig debat.

Referant: Lars Horne Sørensen

 

 

 

 
Udarbejdet af NetForDig.dk   Konceptet hvor brugeren kan rette tekst og billeder uden EDB kundskaber. NIKE FREE