Bestyrelsesmøde 11. september 2019

Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Skelbækvej Øst 11. september 2019

Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Nu har vi en hjertestarter i kvarteret – hvem skal/kan betjene den?
 3. Kender nogle til planer for bebyggelse i nærområdet
 4. Nyt system til kontingentbetaling
 5. Fastlæggelse af næste møde
 6. Eventuelt
 7. Ad 1:
  • Siden sidst har Foreningen Fællesarealerne været på en rundering i kvarteret. Vi var desværre ikke
  repræsenteret. Der er ved den lejlighed flere træer, som er blevet markeret med rødt. Deriblandt
  flere mindre frugttræer, som alle bærer frugt. Det undrer vi os over og spørger ind til. Det gør Helle
  Bjergene Nielsen. Vi er i den anledning blevet kontaktet af et medlem af en anden
  grundejerforening i området, som påpeger, at der er en lokalplan for området, der skal skeles til,
  når den slags beslutninger træffes. Der er på det store græsareal mellem Skelbækvej og Tøtmosen
  en række kirsebærtræer, der virker døde. Vi synes, det er fint, at de fjernes – men de bør erstattes
  med nye frugttræer. Ligeledes synes vi, det er fint, at der med mellemrum bliver ryddet op og
  fældet i læbælter o.l.
  • Vi har bedt BB Haveservice, som står for græsslåningen i området, give et tilbud på, hvad det vil
  koste at fjerne ukrudt langs kantsten på stamvejen tre gange årligt. Vi afventer pris.
  • Der er blevet opsat hegn omkring det område ved den fritlagte bæk nær firmasportsanlægget, hvor
  Vandselskabet har arbejdet og siden beplantet med en række buske og lignende. Vi er i dialog med
  Hjørring Kommune omkring bekæmpelse af ukrudt, indtil buske og planter er blevet så store og
  stærke, at de forhåbentlig holder ukrudt væk selv. I øjeblikket er der temmelig vådt i området, og
  det gør det svært at køre i området med en maskine, der ellers kan gøre arbejdet, fortæller
  kommunen.

 8. Ad 2:
  • Vi har fået en hjertestarter i området efter en flot indsats af et hold på 15 indsamlere på
  Hjerteforeningens landsuddelingsdag i april. Vi vil på næste møde i Foreningen Fællesarealerne
  undersøge, om vi kan samle en gruppe mennesker fra kvarteret, som kan få en instruktion af
  Hjerteforeningen i at bruge den. Vi vil også opfordre folk i kvarteret, som er uddannet i førstehjælp,
  til at melde sig til Falcks sms-hjertestopsordning. Alt i alt vil det medvirke til at øge trygheden og
  øge chancen for hurtig hjælp, hvis/når der er behov for hjælp.

 9. Ad 3:
  • Vi er i bestyrelsen blevet spurgt, om vi kender til planer om eventuelle nye bebyggelsesplaner i
  området – jf. den boligmodning, som netop nu foregår i forbindelse med etableringen af
  boligområdet Højene Enge på den nordlige side af Spangkærvej. Helt specifikt er vi blevet spurgt,
  om vi kender til planer om bebygge ”Orkidémarken” lige øst for vores kvarter – markeret med gult kryds. Lars Svendsen gav på bestyrelsesmødet en fin orientering om kendte planer.
  ”Orkidémarken” er kommunalt ejet, og der er ingen kendte planer om, at den skal bebygges.
  Derimod er der mulighed for, at to arealer på den sydlige side af Spangkærvej kan komme i spil – se
  nedenstående foto, hvor de to områder er markeret med rødt. Ifølge Lars S. er det nederste mindre
  område til salg for knap tre mio. kr. og kan udstykkes. Det større område markeret med rødt har
  folkene bag Højene Enge-projektet ifølge Lars S. lavet en forhåndsaftale om at købe og derefter
  udstykke, hvis salget af de nuværende 35 grunde i Højene Enge går fint – hvilket alt tyder på.

 10. Ad 4:
  • Vi har flyttet en del af foreningens kapital fra en højrentekonto i Spar Nord til Arbejdernes
  Landsbank, hvor vi nu har alle foreningens midler stående. Beslutningen skyldes, at Spar Nord ikke
  længere tilbyder højrentekonti.
  • I årevis har vi betalt ca. 1500 årligt for at benytte et system til kontingentopkrævning, som
  Arbejdernes Landsbank har tilbudt. Det gør de ikke længere. Nets tilbyder en webløsning, der
  matcher det, vi kender. Systemet koster i underkanten af 3000 kr. årligt at bruge. Det takker vi ja til.
  Alternativet er, at vores dygtige kasserer Lars S. en gange årligt skal gå rundt og uddele girokort –med alt det besvær, det indebærer, hvis folk glemmer at betale, hvis nogle, men ikke alle, tilmelder
  sig betalingsservice osv.

 11. Ad 5:
  Næste bestyrelsesmøde er onsdag 15. januar 2020. Her vil vi bl.a. planlægge den kommende
  generalforsamling. Vi har talt om, at den kan blive afholdt fredag 20. marts 2020, men det er ikke endeligt
  afgjort. Vi satser på, at vi også vil kombinere den generalforsamling med et socialt arrangement – og gerne i
  lokalerne ved Skelbækkollegiet.

 12. Ad 6:
  Vi afholder ikke en arbejdsdag i efteråret, da erfaringen er, at kun få møder op. Der henstår dog et par
  småopgaver, som skal løses inden vinterens ankomst. Dem løser bestyrelsen selv. Fx at få hævet gyngerne
  på legepladsen, udskiftet bolte, som gyngerne hænger i, samt at klippe hækken på den store legeplads.
 13. På bestyrelsens vegne
  Ole Fink Mejlgaard, fmd