Bestyrelsesmøde 21. januar 2015

Siden sidst: Der er aftalt med Lars Horne, at han laver overdragelses forretning til Ole omkring adgang og brug af hjemmesiden. Ole har talt med Den nyeste grundejerforenings formand ang regning for træ rydning. Vi afventer en regning og har anslået vores andel til 6.000 kr. En beboer har efter to rykkere betalt sit kontingent. Omkostningerne ved rykkeproceduren bliver pålagt vores medlem. Hjemmeside og referater: Generalforsamling: Den 18. Marts kl. 19.30 – indkaldelsen skal ud senest den 16/2 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 4. Marts 2015 Henrik og Ole orienterer om mødet med kommunen til GF som et særskilt punkt. Der skal laves en pæn opfordring til, at være opmærksom på, at alle skal parkere hensigtmæssigt. Kunne komme i referatet fra GF’en. Hvem er på valg?: Lars og Henrik er frisk på at blive genvalgt. Status og regnskab: Lars har lavet forslag til budget for 2015 og overslag på den kommende udbedring af vejbelægningen. Det fremlægges også på GF’en. Lars afventer revisorernes godkendelse af regnskabet. Indbydelse til GF: Joan laver og omdeler den. (Og bagefter referatet) Eventuelt: Der aftales arbejdsdage tirsdag den 12. Maj og torsdag den 10. September 2015 begge dage fra 17.00 – 19.00