Generalforsamling 18. marts 2015

Referat fra GF i grundejerforeningen den 18. Marts 2015. Der var 16 husstande repræsenteret på generalforsamlingen. Formalia – det konstateres, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ift. vedtægterne. Allan Sørensen blev valgt som dirigent. Ole Fink Mejlgaard aflagde bestyrelsens beretning. Finn Schjoldager sagde, at han bakker op om, at der laves belægning på hjørnet af indkørslen til første stikvej. Og at han synes, træerne langs stamvejen skal stynes og ikke fældes. Der var efterfølgende debat om kommunens initiativ til at styne og fælde træer, og det kan konstateres, at der er delte meninger blandt beboerne om, hvorvidt træerne skal fældes eller ej. Ole vil tage kontakt til kommunen og høre, om træerne kan stynes og få lov at stå en sæson, så vi i dialog med de øvrige grundejerforeninger i kvarteret kan finde ud af, om vi selv skal overtage den ressourcekrævende del af vedligehold af træerne. Han vil også forhøre, om initiativet vil betyde, at der rettes op på de mange fortovsfliser, der ligger hulter til bulter. Lars Svendsen fremlagde regnskabet og et forslag til budget for 2015. Valg af to bestyrelsesmedlemmer: Lars Svendsen og Henrik Røn var på valg og modtager gerne genvalg. De blev valgt. Valg af to suppleanter: Allan nr. 77 og Majbritt i nr. 11. Valg af to kritiske revisorer: Poul Jensen og Klaus Christensen er genvalgt. Under eventuelt fortalte Henrik om mødet med Hjørring Kommune om vejbelægning og kloakering. Vi har heldigvis separatkloakering, som er udført i plastik. Enhver beboer har ansvaret for sin kloak ud til fællesarealerne. Grundejerforeningen har ansvaret ud til fællesledningen. Asfalten vurderes at kunne holde omkring 20 år mere. Belægningen skulle holde længere. Kommunen opfordrer til at holde vand væk fra belægningerne, da det tærer på holdbarheden. Og holde skidt væk fra sivebrønden. Stien fra Tøtmosen og til Idrætsallé foreslog foreningen, at kommunen sørgede for belysning langs. Kommunen vil føje det på en ønskeliste, men indtil nu ved vi ikke, om og hvornår det evt. vil ske. Grøften over til Tøtmosen fik vi afklaret var et fælles ansvar for grundejerforeningerne på Skelbækvej og lodsejerne på Tøtmosen. Lars Svendsen fremlagde et forslag til vedligeholdelsesbudget for at give et lille indtryk af, hvad der kunne være af fremtidige udgifter for vedligehold af vores veje og belægninger.