Generalforsamling 22. marts 2019

Hermed referat fra generalforsamlingen den 22. marts 2019:

Mogens blev valgt som dirigent og konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Der var 20 deltagere.

Ole aflagde bestyrelsens beretningen, og den blev godkendt.

Lars fremlagde foreningens regnskab og budget under et. Det viste et overskud, som giver anledning til det fremsendte forslag om kontingentnedsættelse.

Valg til bestyrelsen. John og Lars var på valg og genopstillede. De blev valgt. Valg af to suppleanter Henrik Rønn og Annemarie Jensen blev genvalgt. Valg af revisorer Poul og Klaus fra modtager genvalg og blev valgt.

Indkomne forslag. Kontingentet blev foreslået nedsat til 1000 kr. – Det blev godkendt.

Eventuelt