Generalforsamling 24.03.2023

Referat af generalforsamling fredag den 24.marts

Generalforsamlingen blev af de tilstedeværende godkendt til afholdelse til trods for få dages forsinkelse i indkaldelsen.

1. Sabina fra nr 63 blev valgt som dirigent

2. Formanden Joan fremlagde bestyrelsens beretning

3. Regnskabsansvarlige Lars fremlagde foreningens regnskab. Den helt store post var legepladsen, som også er skyld i underskuddet. Men det var forventeligt og aftalt ved tidligere generalforsamling. I 2023 har der allerede været brug for mere snerydning end i hele 2022. I den forbindelse blev det diskuteret om snerydning en eller flere kunne indeholde udsmidning af grus. Dette vil bestyrelsen se på. Der bestilles stadig snerydning ad hoc. Vedligeholdelse og nyanskaffelser er blandt andet rododendron bed og bord-bænke sæt ved legepladsen.

4. Lars gennemgik budgettet. Kontingentet er uforandret 1200 kr. pr husstand (600 kr. for bestyrelsesmedlemmer). Der vil indenfor overskuelig tid dumpe en opkrævning ind i postkassen.

5. Brian Strandby Hemmingsen fra nr. 49 og Sabina Bak Sutton fra nr. 63 blev valgt til nye bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen takkede Lars og John for deres tid i bestyrelsen og ser frem til det nye samarbejde med Brian og Sabina. Konstitueringsmøde er fastsat til fredag den 31.marts hos Rikke i nr. 107. Tillykke med valget.

6. Åge fra nr. 3 og Merete fra nr. 35 genopstillede som suppleanter. Tillykke med valget.

7. Poul fra nr.5 og Claus fra nr. 21 genopstiller som revisorer. Tillykke med valget.

8. Der var ingen indkomne forslag

9. Under eventuelt blev der fremsat et ønske til bestyrelsen om at kontakte kommunen mht. træerne og stien ned mod firmasports baner. Træerne sopper i vand og hælder truefarende. Det ser ud til at der er risiko for at de vælter ind over stien. Stien op mod pumpestationen er meget våd.

Tak for hyggelig generalforsamling med dejlig vinsmagning af åbenbart sexede vine

Referent Rikke Bom Poulsen