Generalforsamling Tirsdag d. 13. marts 2012

Tirsdag d. 13. marts kl. 19.30
i Vendia Hallens mødelokale

 1. Valg af dirigent:
  Allan Sørensen blev valgt som aftenens dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Ole Mejlgaard kom ind på sidste års underskud, som jo skyldtes 2 meget strenge vintre.
  Denne vinter har været meget mild, hvilket gør at der ikke er brugt så store summer på snerydning.
  Ole kom ind på, at vi i foreningen lægger en strategi for vores vedligehold af asfalt og grønne områder. Dette betyder, at vi med vores nuværende kontingent er i stand til at imødegå større istandsættelser.
  Vi drøftede på sidste års generalforsamling kontingent frihed til bestyrelsen, for det arbejde de udfører. Dette skal vi gøre igen i år, da der er stillet forslag om ændring til dette.

Årets aktiviteter: Vi har i årets løb afholdt 2 arbejdsdage hvor vi fik lavet en masse dejlige projekter i vores område.
Vi har anmodet kommunen om at få tømt vore regnvejrsbrønde, hvilket de imødegik i sommers.
Vi har nogle brønde som er tørbrønde. Disse skal være fyldte.

Bredbånd Nord: 2011 var også året hvor vi fik det lynhurtige Bredbånd Nord lagt ind i området. Vi har været i tæt dialog med Bredbånd Nord, både før og efter etableringen af fibernet. Vores samarbejde med dem har foregået godt, så området efterlades i samme gode stand efter nedgravningen som det var tidligere.

Vi har spurgt kommunen om det er muligt at få gadebelysning på stierne i området mellem Skelbækvej og Vendiahallen/Vandhuset. Der er pt. ikke økonomi til dette i kommunens kasse. Vi følger op på dette på et senere tidspunkt.

Foreningens telt er i årets løb blevet skrottet. Bestyrelsen har drøftet indkøb af et nyt telt. Beslutningen er pt. at vi ikke køber et nyt.

Bestyrelsen er igang med at undersøge muligheden for at arrangere en gadefest til sommer.
Vi forsøger at lave et udvalg, som skal arbejde med dette.

Fra de fremmødte kom der et forslag om at kontakte campingpladsen og de omkringlæggende boliger, mht. at lægge pres på kommunen til at få gadelys på stierne mellem Skelbækvej og Idræts Alle´.

Der kom ligeledes et forslag fra de fremmødte om at få lavet en bom eller et spejl ved stierne mellem Skelbækvej/Tøtmosen. der er ind imellem farlige situationer, når cykel møder knallert på dette sted. Dette vil en bom eller et spejl kunne afhjælpe.

 1. Forelæggelse af regnskab:
  Lars Svendsen fremlagde årets regnskab, som udviste et overskud på kr. 33.785,-
  Udgifter til El har været væsentlig faldende pga. vores nye el-sparepærer i gadebelysningen.
  Der har været udgifter til vore 2 arbejdsdage bl.a. pizza, Hotdogs, øl og vand.
 2. Budget 2012:
  Lars Svendsen forelagde budget for 2012, som vil give et overskud på kr. 25.000,-
  Kr. 24.500,- vil blive overført til asfaltkontoen.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Lars Horne – Ole Mejlgaard og Helle Nielsen på valg. Alle 3 villige til genvalg.
  Alle 3 blev genvalgt.
 4. Valg af suppleanter:
  Der var genvalg til: 1. suppleant Allan Sørensen og 2. suppleant Mogens Larsen.
 5. Valg af revisorer:
  Der var genvalg til: Poul Jensen og Claus Christensen.
 6. Indkomne forslag:
  Der var kommet 2 forslag som der skulle stemmes om.
  Begge forslag var kommet af de samme forslagsstillere.
  Bag begge forslag stod der flere forslagsstillere.
  Det var dog kun en af forslagsstillerne som var mødt op til at motivere forslagene.

Forslag 1:
Dette forslag gik på ændrede tidsfrister for indkaldelse til generalforsamlingen, samt ændring i tidsfristen for at indsende ændringsforslag.
Den eneste forslagsstiller som var mødt op på generalforsamlingen, kendte ikke til hele indholdet af dette forslag, så der var derfor ikke nogen til at motivere for dette forslag.
Ved afstemningen blev dette forslag forkastet, da der overhovedet ingen stemmer var for dette forslag.

Forslag 2:
Dette forslag gik på, at bestyrelsen ikke skulle have fri kontingent, men istedet have 50% rabat på kontingentet, da man mente at fri kontingent var et meget flot honorar for det arbejde bestyrelsen gør.
Da det kun var en af forslagsstillerne som var mødt op, ville han gerne trække forslaget tilbage, da de andre bag forslaget ikke var mødt. Dette kan imidlertid ikke lade sig gøre, når der er flere personer bag forslaget, og det kom derfor til afstemning.
Resultatet af afstemningen blev at forslaget ikke kunne stemmes igennem, da der kun var 2 stemmer for forslaget, nemlig 2 fra bestyrelsen som stemte for.

Debatten gik efterfølgende på, at det er vigtigt at møde op og deltage i foreningen, hvis man har forslag som man ønsker drøftet og til afstemning i foreningen. Ikke at vedtægterne kræver det, men nok mere hvis man ønsker at motivere for sit forslag og dermed gøre sine meninger til kende.

Bestyrelsen gav udtryk for, at de i det kommende år vil kigge vore vedtægter igennem, for derved at se på behovet for at komme med evt. ændringsforslag.

 1. Eventuelt:
  Der blev talt om den gadefest som bestyrelsen har arbejdet på.
  Et par af de fremmødte ville gerne være med i et “arbejdende” udvalg som kan undersøge mulighederne for at lave en gadefest.

Flere af de fremmødte ville gerne opfordre til, at vi alle kommer til arbejdsdagene.
Der kom den ide, at vi alle skal sige det til vore naboer, så vi kan få alle med. Også de naboer som meget sjældent eller aldrig møder op og tager del i det fællesskab det er at holde vores område i fin stand.
Der kom også en opfordring om, at dem af os som har grund ud mod stamvejen, i højere grad bør holde græs og kantsten i fin form, samt få luget i hækken ud mod stamvejen.

Flere oplever at der til tider bliver kørt meget stærkt på vore små veje. Vi bør alle tænke over farten, samt tænke over når vi skærer hjørnerne. der er flere steder hvor der er slidt meget på belægningen ved at bilerne skærer hjørnerne.

Flere har oplevet at få stjålet vasketøj, når det hænger ude til tørre.
Der var mange af de fremmødte på generalforsamlingen som havde været udsat for dette, og flere vidste at det også var sket andre steder på skelbækvej i den sidste tid.
Derfor se efter dit vasketøj, samt naboens vasketøj.

Ole Mejlgaard takkede de fremmødte for en god dialog, takkede Allan Sørensen for en god styring af mødet og lukkede dermed årets generalforsamling.

Referant: Lars Horne