Generalforsamling Tirsdag d. 22. Marts 2011

Tirsdag d. 22. Marts
Kl. 19.30
Vendia-Hallen

 1. Valg af dirigent:
  Ole Mejlgaard styrede generalforsamlingen.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Ole Mejlgaard fortalte om endnu en kold vinter og om de scener som det kolde vejr gav.
  Han fortalte om bestyrelsens overvejelser gående på om foreningen skal have et snerydnings-abbonnement eller bestille rydning fra gang til gang. enden på dette er blevet at bestyrelsen fortsat støtter op omkring at vi ikke tegner et abbonnement, men bestiller fra gang til gang.

Ole fortalte om at 2010 var året hvor vi fik udskiftet alle lyskilder i gadebelysningen. vi kan allerede nu se en klar besparelse på strømregningen.

Vi har i årets løb fået foretaget vedligeholdelse af vore veje. Det er en investering, som bestyrelsen mener vil kunne betale sig i det lange løb.

Ole Mejlgaard fortalte at bestyrelsen går ind for at vi bruger sand istedet for salt til glatføre bekæmpelse, da sand ikke på samme måde er hårdt for asfalten.

Vi har fået renset vore regnvejrsbrønde på alle veje, og har en aftale med kommunen om de snarest får rensen brøndene langs stamvejen.
Kommunen har ligeledes i 2010 opstammet træerne langs stamvejen.

Vi har i årets løb brugt mange ekstraordinære udgifter. Vi mener at disse penge er brugt med rettidig omhu, da vi på langt sigt vil spare en del penge ved at vedligeholde frem for at vente til de store reperationer er nødvendige.

Ole fortalte om at vi har haft et par rigtig gode arbejdsdage i 2010, men at legedagen i Juni var uden den helt store tilslutning, også på grund af det dårlige vejr.

Bestyrelsen har modtaget et brev fra borgere som ikke kunne være tilstede på Generalforsamlingen.
I brevet kommenterede de bl.a. det ændringsforslag der senere skulle stemmes om, at kontingentet sættes op fra kr. 1.000,- til 1.500,-

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Forelæggelse af regnskabet:
  Lars Svendsen fremlagde årets regnskab som udviste et større underskud.
  Han henviste til den note som er vedhæftet regnskabet. Noten belyser de ekstra udgifter der har været i årets løb.
 2. Budget 2011:
  Lars Svendsen gennemgik budgettet for 2011.
  Han forklarede og begrundede de forskellige poster, bl.a. en stigning af kontingentet som der senere skulle stemmes om.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Henrik Røn og Lars Svendsen var på valg og blev begge genvalgt.
 4. Valg af suppleanter:
  Allan Sørensen og Karsten Nielsen var på valg
  Valgt blev Allan Sørensen som 1. suppleant og Mogens Larsen som 2. suppleant.
 5. Valg af revisor:
  Poul Jensen og Claus Christensen blev begge genvalgt.
 6. Indkomne forslag:
  Bestyrelsen havde fremsat forslag om en kontingent stigning fra de nuværende 1.000,- til 1.500,-
  Lars Svendsen forelagde bestyrelsens forslag om stigning af kontingentet som primært grunder i, at vi bør sætte penge af til vedligeholdelse af vor vejbelægning.
  Der var en del snak både for og imod forslaget.
  Hvor meget bør foreningen opspare..?
  Hvad vil udgiften til den store tur til vejbelægning koste..?
  Snak om fri kontingent til bestyrelses medlemmer.
  Forslaget blev vedtaget med stor stemmeflertal ved afstemningen.
 7. Eventuelt:
  Her blev det nævt at vi har et flot område og at vi fortsat skal investere i at fællesarealer osv. fortsat skal fremstå i fineste stand.
  Vi snakkede lidt videre om snerydning.
  De fleste var enige om, at snerydningen i 2010 havde været meget fin. Der var dog nogle som mener, at der var blevet ryddet alt for meget. Nogle mente at snerydningen havde været noget mangelfuld.
  Når vi skal tage hensyn til alle meninger, var der enighed om at vi nok havde ramt nogenlunde plet med den snerydning vi havde bestilt.

Ole Mejlgaard takkede de fremmødte på generalforsamlingen for en god og saglig dialog, og lukkede dermed generalforsamlingen.

Referant: Lars Horne