Generalforsamling Tirsdag d. 23. marts 2010

Tirsdag d. 23. marts
Kl. 19.30
I Vendiahallen

 1. Valg af dirigent:
  Stig Risborg blev valgt som dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Ole Mejlgaard betegnede året som et roligt år.
  Ole kom ind på et år hvor der har været snakket en del om kamphunde i området og om de mange
  hunde høm-hømmer der ligger på fortovene og græsarealerne. Mht. kamphunde mener bestyrelsen
  at der er blevet langt færre af dem i området.

Ole takkede Lars Svendsen, som er foreningens nye kasserer, for et godt samarbejde. Lars er en stor
gevinst for bestyrelsen, sagde han.

Ole fortalte om at vi fortsætter med at lave 2 arbejdsdage istedet for som tidligere at have én dag.
Han betegnede årets arbejdsdage som en succes hvor vi har fået udrettet mange ting. Bl.a. har vi
fået forskønnet området hvor den lille legeplads tidligere lå. her har vi fået plantet en hæk rundt om pladsen og fået plantet små bærbuske inde på pladsen.
Bestyrelsen havde oprindeligt undersøgt mulighederne for at anlægge en aktivitetsbane på denne plads, men da vi undersøgte priserne for dette, måtte vi hurtigt trække følehornene til os igen. Dette ville simpelthen blive langt dyrere end vi havde råd til.
Vi har i år fået forbedret legepladsen med en ny rutschebane. Vi har fået udkiftet skiltene med teksten om legende børn ind til alle stikvejene. Vi fik fjernet de træer på stkvejene som enten var gået ud eller snarest ville gøre det.
Bestyrelsen er meget åben overfor forslag til ny beplantning. Der er steder hvor træerne har svært ved at gro. Skal vi evt. skifte sort på træerne..??

Fremadrettet er det planen at vi skal have et ongeniør-firma ud og se på vore veje og kloakker, så vi kan få et overblik over hvad vi kan forvente at måtte investere i vej-vedligehold nu og i fremtiden.

Belysningen i området er blevet efterset af ENV, og nu skulle vores lys fungere rigtigt mht. bl.a. natbelysning.
Vi har fået et tilbud fra ENV om udskiftning af lyskilder til sparepærer.
På 1.7 år skulle denne investering være tjent hjem igen. Derefter vil foreningen kunne regne med at spare ca. 8.500,- årligt. Bestyrelsen har besluttet at sige ja til dette tilbud, og udskiftningen påbegyndes snarest.

Der har været problemer med afløbene på stamvejen. Kommunen har været ude og se på forholdene og gjort noget ved det. det er imidlertid ikke helt tilfredsstillende, så derfor anmoder vi endnu engang kommunen om at komme igen.

Ole kom ind på den hårde vinter vi har haft. Det har givet os ekstra store udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse. Vi har fået ryddet vejene 10 gange og fået gruset 2 gange i vinter.
Der er sikkert flere meninger om dette er for lidt eller om det er for mange gange.

 1. Forelæggelse af regnskab:
  Lars Svendsen forelagde årets regnskab, som viste et underskud på kr. 11.300,-
  Underskudet skyldes primært de ekstra omk. vi har haft på arbejdsdagene. Det var især de nye skilte og den nye rutschebane der var de ekstra poster. Der er vedlagt en note til regnskabet der beskriver de forskellige nyanskaffelser.
 2. Budget 2010 og kontingent:
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  Lars Svendsen sagde at der vil komme et par korrigeringer i regnskabet for 2010, som ikke fremgår af budgettet. Dette skyldes at vi allerede har besluttet et par poster, som er kommet til efter budgettet blev udarbejdet.
  Budgettet viser et overskud på kr. 4.250,- Det skal bemærkes at dette beskedne overskud jo er i et år uden de store udskejelser. Derfor kan det blive nødvendigt med en kontingent-stigning et af de kommende år bl.a. pga. vejvedligehold.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Ole Mejlgaard, Helle Nielsen og Lars Horne var på valg.
  De blev alle genvalgt.
 4. Valg af suppleanter:
  Allan Sørensen og Carsten Nielsen var på valg. De blev begge genvalgt.
 5. Valg af revisor:
  Poul Jensen og Klaus Christensen var på valg, begge blev genvalgt.
 6. Indkomne forslag:
  Det indkomne forslag om at foreningen skal tegne et abbonnement på snerydning kom til drøftelse.
  Sandheden er jo, at de år hvor der kommer rigtig meget sne, er der god økonomi i at have abbonnement på snerydning. Modsat er det de år hvor vi har knap så meget vinter. Her kan det bedst betale sig at betale fra gang til gang. Der var forskellige meninger for og imod dette forslag.
  Hvis forslaget ville blive vedtaget, er det sikkert at abbonnementet skal tages ud fra det kontingent som er fastsat til 2010. Modsat hvis vi venter med at indføre abbonnementet til 2011, kan vi samtidig få det
  financieret ved et forhøjet kontingent. Der er ingen tvivl om, at med abbonnement på snerydning, vil vi få en højere kvalitet af rydningen på vejene, da vi på denne måde vil få ryddet i bund flere gange.
  Resultatet af forslaget blev, at dem som havde stillet dette forslag, trak forslaget tilbage med det ønske om at bestyrelsen i løbet af året undersøger prisen på hvad et abbonnement rent faktisk vil koste. Samtidig bør kontingent-stigning være med på næste års generalforsamling, så vi kan få snerydningen financieret via den højere kontingent fra medlemmerne.
  Samtidig var det et ønske at der i dette referat skal anføres hvem man kan ringe til, hvis man har et ønske om øget snerydning eller spredning af sand.
  Derfor anføres det her: Ole Mejlgaard eller Lars Horne hører gerne fra dem som har et ønske om at få ryddet yderligere sne når vinteren raser næste gang.
 7. Eventuelt:
  Der blev intet drøftet under dette punkt.

Ole Mejlgaard takkede de fremmødte på generalforsamlingen for en god og saglig dialog, og lukkede dermed generalforsamlingen.

Referant: Lars Horne