Generalforsamling Torsdag d. 20. marts 2014

Torsdag d. 20. marts 2014
Kl. 19.30
Vendia Hallen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent:
  Aage Strøm blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Grundejerforeningen Skelbækvej Øst er blevet et år ældre. Og det – synes jeg – er sket i nogenlunde god ro og orden.

BREDBÅND NORD: I bestyrelsen kan vi se tilbage på et år, hvor vi i starten af året var i dialog med Bredbånd Nord om at komme ind i området med deres salgsmateriale. Det krævede åbenbart vores billigelse og ikke mindst underskrifter på en såkaldt foreningsaftale, men da det ikke stod helt klart for os, hvad den undersrift bandt os til, vægrede vi os ved det. Flere medlemmer af foreningen udtrykte imidlertid ønske om at kunne tilkøbe Bredbånd Nords tv-pakke, og efter tættere dialog med selskabet – og med garantier for, at vi ikke holdt andre selskaber ude af området med vores underskrift – skrev vi under. I bestyrelsen ser vi vores opgave at sikre medlemmerne de bedste og bredeste muligheder for at agere – og vi er derfor ikke interesseret i at knytte os tættere til nogle selskaber end andre. Af samme grund sagde vi også nej til at reklamere for BNs tilbud – trods muligheden for at tjene penge til foreningen. Det benarbejde må de selv udføre.

FLYERS: I årets løb har vi i bestyrelsen også fået henvendelser fra enkelte medlemmer, der vil have os til at tage kontakt til andre medlemmer – eller uddele flyers – i forbindelse med problematikker omkring uhensigtmæssigt parkerede biler og gøende hunde. Vi har diskuteret henvendelserne i bestyrelsen, men så længe der ikke er tale om udbredte fænomener, men isoleret utilfredshed knyttet til enkelte husstande, ser vi det ikke som en bestyrelsesopgave at gå ind i det. Vi ser det som noget, hvert enkelt medlem må adressere der, hvor de ser problemet.

GADEFEST: I 2012 blev der afholdt en gadefest med stor tilslutning. På den baggrund tog vi i bestyrelsen initiativ til en gadefest også i 2013, men selv om der blev brugt godt med kræfter på at invitere og forberede, så var interessen minimal, så den fest blev aflyst. Vi har i bestyrelsen ikke diskuteret færdig omkring det, men det er min holdning, at udspillet nu ,å komme fra medlemmerne, hvis vi igen skal forsøge at stable en sådan på benene. Ideer til, hvordan det kan gøres med størst mulig opbakning, modtager vi med glæde. I stedet for en gadefest har vi talt om at lave et socialt arrangement en lørdag i juni, hvor vi opfordrer til fælleskaffe og kage på den store legeplads i et par timer.Information om det vil udgå senere.

ARBEJDSDAGE: Igen i 2013 havde vi to arbejdsdage. En i maj og en i september. Opmuntret af den store tilslutning til septemberarbejdsdagen i 2012 havde vi igen inviteret kvarterets nyeste grundejerforening med til den første i maj, men et eller andet må være smuttet, for der kom ingen fra den nye forening. Eller måske var de bare blevet skræmt af den første, de deltog i. Men de af os, der deltog i maj, fik ved fælles hjælp udført et fornuftigt stykke arbejde. Det kan man derimod ikke sige var tilfældet, da vi i september indkaldte til årets anden arbejdsdag. Sent blev vi nødt til at ændre på datoen, så den blev rykket fra 5. til 12. september. Om det var årsagen til et pinligt pauvert fremmøde, skal jeg ikke kunne sige. Fakta er, at kun bestyrelsen og et par stykker flere mødte op, så vi kiggede hurtigt på hinanden og blev enige om, at så blev der ikke arbejdet den dag. Der blev dog klippet hække på legepladserne, og derefter gik vi en tur i området. Det fører mig videre til næste emne, men før jeg tager hul på det, vil jeg bare sige, at arbejdet med at holde kvarteret ordentligt er et fælles ansvar. Og hviler det på alt for få skuldre, så kan konsekvensen jo blive, at vi må købe os til endnu flere ydelser, end vi gør allerede nu.

FÆLLESAREALERNE: Det næste emne, jeg vil nævne, er Foreningen Fællesarealerne. Foreningen har ligget i dvale i flere år, men på vores forenings initiativ har der i årets løb været afholdt en lille håndfuld møder. Her har opgaven været at få genskabt en mødekultur på regelmæssig basis, og det er nu klaret, så alle kvarteres grundejerforeninger – og jeg mener, vi nu er syv eller otte – nu er enige om to årlige møder – et den første lørdag i marts og et den første lørdag i september.

Det helt store emne for vores møder i 2013 var den lund af træer, der er tættest på Tørholmsvej. Grundejerforeningen øverst oppe på Tørholmsvej var godt og grundigt ttrætte af de enorme poppeltræer, der skyggede for en stor del af sommersolen. De havde samtidig nået en størrelse, hvor de faktisk udgjorde en sikkerhedsrisiko. Efter mange sonderinger til diverse firmaer, selskaber, Hedeselskabet og telefonsamtaler, møder og mails frem og tilbage, entrerede vi med en forening, der hedder Skovdyrkerne. De kom og besigtigede området, og i enighed med områdets grundejerforeninger mødte selskabet op en dag med store maskiner og fældede de træer (primært popler) i området, som vi gerne ville af med. Træet tog de med til flis. Regningen for arbejdet har vi endnu ikke set, men vi blev i det første udspil stillet en pris på 30.000 + moms i udsigt minus den indtægt, der ville være på at sælge træet til flis, hvilket i runde tal kunne være ca. det halve. Skovdyrkerne endte med at fælde flere træer end oprindeligt planlagt. Det er nu flere måneder siden, de var her, og vi har flere gange forsøgt at få en denlig afregning for arbejdet. Det har ikke været muligt, og derfor figurerer det heller ikke i vores 2013-regnskab. Det er naturligvis stærkt utilfredsstillende.

Det store træfældningsprojekt har efterladt lunden og andre af fællesarealernes træområder lidt “rodede” med grene og kviste. Samtidig må vi også konstatere, at især græsområdet syd for cykelstien har fået en del kørespor. For en uge siden var medlemmer af de syv-otte grundejerforeninger ude at besigtige området igen. I enighed blev det besluttet at lade køresporene være i første omgang og se, hvor meget det vil drille BB Haveservice, der slår vores græs. Ham havde vi tidligt inde i billedet, da han mente, det ville blive umuligt at slå græsset pga køresporene. Hans forslag til genopretning ville dog anslået koste op mod 50.000 kr, så vores plan er altså at slå koldt vand i blodet og se tiden an. Viser det sig helt umuligt, er planen at få tromlet området i stedet for – som han foreslog det – at fræse det og genså det med nyt græs. Det må i givet fald kunne gøres for væsentligt mindre end 50.000 kr.

På gåturen for en uge siden blev de mange grundejerforeninger også enige om, at der på vores første arbejdsdag i maj bestiller en stor container i fællesskab. De andre foreninger mobiliseres så også den dag, og så er håbet, at vi den dag får fjernet de træer i lunden, som ikke bliver til noget samt kviste, blade og gamle pæle i de områder hvor der er fældet træer, så vi i fællesskab kan få området til at se pænt ud igen. Og igen – møder der ikke nok folk frem, bliver der bestilt folk til at gøre det mod kontant betaling. Sådan er det.

STAMVEJ: Vi kan konstatere, at kommunen i sensommeren/tidligere efterår var ude at beskære træerne langs stamvejen. Det synes vi er gjort meget flot. Til gengæld har vi bedt kommunen tage affære overfor TDC eller Hirtshals Entreprenørforretning, som i efteråret havde en stor del af fortovsfliserne oppe fra Tørholmsvej og ned til stikvejen ind til andelsboligerne. Her er vi ikke imponeret over den måde, hvorpå de midterste fortovsfliser er lagt tilbage på. Endnu er der ikke sket noget i den sag.

VEDTÆGTER: De seneste to-tre år er bestyrelsen hvert år blevet udfordret på den “årelange praksis, at bestyrelsens medlemmer ikke betaler kontingent. Det blev i sin tid indført på en generalforsamling som en anerkendelse af bestyrelsesarbejdet – og ikke mindst i en forventning om, at det kunne gøre det lettere at rekruttere medlemmer til bestyrelsen.

Nu har der de senere år ikke været megen udskiftning i bestyrelsen, men de seneste tre år har vi hvert år stemt om forslag, der skulle begrænse bestyrelsesmedlemmernes kontingentfrigørelse. Og hver gang er forslaget faldet. På generalforsamlingen i 2013 blev det anført, at kontingentfritagelsen bør fremgå af foreningens vedtægter, og det har vi i bestyrelsen lyttet til. Derfor skal vi senere i aften tage stilling til bestyrelsens forslag til en vedtægtsændring, som også indebærer – hvis det bliver vedtaget – at beslutningen om fuld kontingentfritagelse ændres til, at bestyrelsens medlemmer fremover får halv kontingentfritagelse af det til enhver tid gældende kontingent i grundejerforeningen Skelbækvej Øst. Det bliver i givet fald en tilføjelse til §12.

Bestyrelsen har samtidig lyttet til opfordringen om at ændre vedtægterne således, at der bliver en bedre sammenhæng mellem fristen for at modtage indkaldelse til den årlige generalforsamling og muligheden for at aflevere skriftlige forslag til generalforsamlingen. Det bliver i givet fald en ændring i ordlyden af §6 i vores foreningsvedtægter.

ØKONOMI: Det sidste, jeg vil nævne, er foreningens økonomi. Fakta er, at foreningen kommer ud af regnskabsåret 2013 med et bragende overskud. Det vil jeg egentlig slet ikke sige noget om. Derimod vil jeg – efter at takke for ordet – give ordet videre til vores dygtige kasserer, Lars Svendsen, som helt sikkert bedre end jeg kan forklare, hvorfor årets regnskab ser ud, som det gør.

Tak for ordet.

 1. Regnskab:
  Lars Svendsen forelagde regnskabet, som gav et overskud på kr. 43.900,-
  Lars fortalte at der havde været meget lidt sne i 2013 og at vi ikke havde haft store udgifter til nyanskaffelser, samt at vores energipærer i gadebelysningen gør, at vi har sparet mange penge på vore udgifter.
  Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
 2. Forslag til budget 2014:
  Lars Svendsen fremlagde forslag til budget for 2014.
  Budgettet viser et overskud på kr. 28.000,-
  Budgettet blem vedtaget af alle de fremmødte.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Ole Mejlgaard, Helle Nielsen og Lars Horne var på valg.
  Ole og Helle var villige til genvalg, mens Lars Horne efter 12 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg.
  Istedet for Lars Horne blev Joan Hauberg Hansen valgt ind i bestyrelsen.
 4. Valg af suppleanter:
  Allan Sørensen som 1. suppleant og Mogens Nielsen som 2. suppleant blev valgt.
 5. Valg af revisor: Der var genvalg til Poul Jensen og Klaus Christensen
 6. Indkomne forslag:
  §6 som omhandler indkaldelse til Generalforsamling:
  Dette punkt blev enstemmigt vedtaget.

§12 som omhandler bestyrelsens honorar.
Dette punkt blev ligeledes enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsens honorar ændres nu fra at være at bestyrelsen er fritaget for kontingent til at bestyrelsen nu betaler halv kontingent.

 1. Eventuelt:
  Som en konsekvens af at der på Generalforsamlingen blev vedtaget vedtægtsændringer, skal der nu indkaldes til en Ekstraordinær Generalforsamling. Dette er som følger af vore vedtægter, at alle vedtægstændringer skal behandles og vedtages på både den ordinære Generalforsamling samt skal vedtages på en Ekstraordinær Generalforsamling.
  Bestyrelsen indkalder snarest til denne ekstraordinære Generalforsamling.

Formand Ole Mejlgaard takkede til slut de fremmødte for god ro og orden.

Referant: Lars Horne