Referat af Generalforsamlingen 26. marts 2007

Generalforsamlingen blev holdt i Vendiahallens
mødelokale mandag d. 26 marts kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab 2006 til godkendelse.
 4. Forslag til budget og kontingent for 2007.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.
 10. Lars Svendsen fra nr. 7 blev valgt.
 11. Formanden orienterede om vore fællesarealer og de træer som trænger til at blive beskårede.
  Der vil i fællesforeningen blive truffet en afgørelse vedr. dette.
  Vi har besluttet at fortsætte med snerydning efter behov fremfor at betale et fast kontingent-beløb
  og derefter få ryddet sneen hele vinterperioden for et fast beløb.
  Arbejdsdagen blev afholdt med alt for få deltagere, hvilket betød at nogle af de arbejdsopgaver
  bestyrelsen havde planlagt, ikke kunne udføres. I bestyrelsen drøfter vi hvordan vi kan sikre at
  langt flere deltager denne dag.
  Om aftenen måtte vi desværre aflyse grillfesten pga. den lille tilslutning. Vi håber, at vi er i stand
  til at gennemføre festen til sommer.
  Vi håber, at vi kan gøre arbejdsdagen/grillaftenen til en go´ tradition i årene fremover.
  Vi har haft et firma til at klippe vore græsarealer til stor tilfredshed. Bestyrelsen ønsker at dette
  skal fortsætte fremover.
  Asfalten på vore veje har det generelt godt, men bestyrelsen foreslåer at vi sætter et beløb af til
  vedligeholdelse af vejene.
  Det er bestyrelsens opfattelse at belysningen fungerer upåklageligt.
  Vi skal snarest, når den nye bestyrelse har konstitueret sig, have opdateret vores hjemmeside
  med foto´s af bestyrelsesmedlemmerne.
  Brian Brandt sluttede med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde både i det seneste år, men
  også i de år han har været med i bestyrelsen.
 12. John Nørhave forelagde foreningens regnskab, der viste et underskud på 40.500 som var i
  overenstemmelse med det budgetterede.
  Der var bl.a. en bemærkning fra en af vore revisorer om at vi burde flytte kontoen, som er
  øremærket til vej-vedligehold, til en konto hvor vi kan få en højere rente end vi får på den konto
  hvor de er idag.
  Regnskabet blev godkendt.
 13. Forslag til budget og kontingent 2007:
  Bestyrelsen foreslår en kontingentstigning på årligt 150,-
  Bestyrelsen foreslår at de 150,- øremærkes til vej-vedligeholdelse.
  Bestyrelsen foreslår at der bevilges 3.000,- til afholdelse af “gadefest” ifm. arbejdsdagen.
  Bestyrelsen foreslår at der afsættes 4.000,- til nyanskaffelser til bl.a. legepladsen.
  Alle forslag vedtaget.
 14. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Jan Barnbæk blev nyvalgt til bestyrelsen for 2 år.
  John Nørhave blev genvalgt for 2 år.
 15. Valg af suppleanter:
  Henrik Røn fra nr. 27 blev valgt for 1 år
  Jan Mortensen blev genvalgt for 1 år.
 16. Valg af revisor:
  Klaus Christensen blev genvalgt for 2 år.
 17. Indkomne forslag:
  Alle forslag blev godkendte – se punkt 4.
 18. Evt.
  Helle Nielsen orienterede fra fællesforeningen.
  Fællesforeningen drøfter bl.a med kommunen omkring læbælterne rundt om i området om
  kommunen skal/vil fælde eller om hver grundejer evt. selv kan/må gøre det.

Fmd. Brian Brandt lukkede årets generalforsamlig ved at takke de fremmødte for go´
ro og orden.

Vi takker Brian for hans store arbejde gennem mange år i bestyrelsen.

Referant: Lars Horne Sørensen