Referat af Generalforsamlingen 27. marts 2008

Generalforsamlingen blev holdt i Vendia Hallen
Torsdag d. 27. marts
Kl. 19.30

 1. Valg af dirigent:
  Carsten Højrup blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning:
  Fmd. Ole Mejlgaard indledte sin beretning med at konstatere at det havde været et stille år i foreningen.
  Han sagde tak for godt samarbejde til John Nørhave som er udtrådt af bestyrelsen, eftersom han er flyttet fra området.
  Samtidig bød han Henrik Røn velkommen i bestyrelsen. Henrik trådte ind i bestyrelsen efter John Nørhave, da Henrik sidste år blev valgt som 1. suppleant.

Vi har i årets løb haft kontakt til kommunen vedr. træer og fortov på stamvejen.
Vi kan konstatere at kommunen var meget hurtig til at reagere, og fik ordnet fortovet, så det igen ligger jævnt. Ligeledes er vores træer langs stamvejen blevet flot opstammet.

Vi har i årets løb snakket om at vi vil kontakte kommunen om at få kigget på om vi evt. kunne få noget belysning nede ved stierne der forbinder vores område med firmasporten og videre over til vejen ind til campingpladsen.
Allerede nu bliver disse stier flittigt benyttet af både voksne og børn, der kører frem og tilbage på arbejde og til skole på cykel eller på gå ben. Ligesom trafikken til Vendiahallen allerede i stor stil går denne vej.
Med et udbygget Park Vendia, bl.a. Vandhuset, som allerede er færdigt, forventes denne trafik at blive endnu større.

Vores overskud for 2007 er blevet større end budgetteret. Det skyldes forskellige faktorer.
Vi må slå fast at det ikke er bestyrelsens holdning, at foreningen skal opbygge en “pengetank”.
Men, vi ved også samtidig, at der bør være et betragteligt beløb til rådighed til vejvedligehold.
Det er godt at have nogle “reserver” klar til dette.

Snerydning har været et stort tema i året der er gået.
Nogle mener, at vi skal rydde mere. Andre at det er fint som det er nu. Bestyrelsen vil fremover vurdere behovet for snerydning.
Det skal som udgangspunkt være sådan, at folk kan komme på arbejde og børnene kan komme i skole uden problemer.

Vedr. fællesarealerne.
Der vil blive taget affære på de mange ammetræer som vil blive fældet når vejret/sæsonen tillader det.

Vedr. arbejdsdag.
Formanden udtrykte skuffelse ifm. at der de senere år har været vigende interesse for arbejdsdagen.
Bestyrelsen har planlagt det således at der i år holdes en arbejdsdag på en hverdags aften her i foråret.
Ligeledes en arbejdsdag en hverdags aften efter sommerferien.
Disse 2 dage skal udelukkende være forbeholdt arbejde, hvor vi arbejder fra kl. 17.00 – 21.00
Lige inden sommerferien vil vi så arrangere en lege/hyggedag på legepladsen, hvor det udelukkende er hyggen der skal være i højsæddet. denne dag skal der overhovedet ikke arbejdes, men kun være en dag hvor både voksne og børn kan mødes og slappe af i nogle uformelle timer.
Der vil blive indkaldt til disse dage i god tid, og der vil komme en reminder få dage forinden.

 1. Forelæggeælse af regnskab 2007 til godkendelse:
  Regnskabet blev enstemmet vedtaget.
 2. Forslag til budget og kontingent for 2008:
  Blev enstemmet vedtaget.
 3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
  Ole Fink Mejlgaard – genvalgt
  Helle Nielsen – genvalgt
  Lars Horne Sørensen – genvalgt
 4. Valg af suppleanter:
  Valgt blev Jan Mortensen og Allan Sørensen
  Jan Mortensen som 1. suppl. Allan Sørensen som 2. suppl.
 5. Valg af revisor:
  Poul Jensen blev genvalgt.
 6. Indkommende forslag:
  Der var ikke nogle indkommende forslag.
 7. Eventuelt:
  Der blev diskuteret hunde Høm-hømmer på legepladserne og på stamvejen.
  Der kom et forslag om at vi evt. kan opsætte en Høm-høm automat ved stamvejen.
  Ligeledes var der et forslag om at lave et brev til Kuben, som står for udlejning af ungdomsboligerne, samt sende et brev ud til beboerne i de andre grundejerforeninger på skelbækvej.

Der blev drøftet hvad vi vil/skal med legepladserne.
Vil vi have 2 legepladser eller skal vi istedet satse på 1 legeplads som så skal have en højere standard end det vi har idag..?
Kan vi evt. få sponsoreret legeredskaber til legepladsen, og hvordan fungerer dette.
Bestyrelsen vil arbejde videre med dette.

Det blev omtalt at nogle, især unge mennesker, kører al for stærkt både på stamvejen, men også inde på nogle af stikvejene. Der er børn på vejene som ikke tænker over at der kommer biler med så høj fart, som nogle desværre kører med.

Der kom et forslag om at vi her på siden bør orienterere om hvad vores egenkapital egentlig er hensat til.
Derfor denne forklaring vedr vores indestående som pt. er på 103.077,65
Der er afsat et betragteligt beløb som er øremærket til evt. uforudset vejvedligehold.
En udgift som helt sikkert vil komme på et tidspunkt.
Dette gør vi for at undgå, at vi alle pludselig står og skal af med et større beløb på en gang.

Der kom et forslag op på generalforsamlingen om, at vi bør kontakte bygherren til de nye rækkehuse der skal opføres på skelbækvej.
Der vil i den tid der skal skal bygges på skelbækvej, helt sikkert komme en del større køretøjer og maskiner ned af stamvejen.
Da vi selv i foreningen skal afholde omkostninger ifm vejbelægning osv. er det vigtigt at vi gør bygherren opmærksom på at såfremt noget af vores vejbelægning osv. lider skade, bør bygherren bringe dette til sin oprindelige stand igen, når de er færdige med byggeriet.

Bestyrelsen takker for god ro og orden under generalforsamlingen.

Referant: Lars Horne Sørensen