Referat fra bestyrelsesmøde d. 16. januar 2006

Tilstede: Mogens Larsen – Brian Brandt – John Nørhave – Lars Horne
Fraværende: Helle Nielsen

Bestyrelsen gennemgik referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 10. oktober
Vi drøftede hvad vi gør mht. vores telt som vi bruger til arbejdsdagen.
Mulige løsninger overvejes.

Vi drøftede hvordan vi skal arrangere arbejdsdagen – skal vi arrangere dagen under en helt anden form..?
Som bestyrelsen ser det, er den nuværende form den bedste måde vi kan lave en kombineret arbejdsdag/grillfest.

Generalforsamlingen er fastsat til mandag d. 20. marts kl. 19.30
På valg:
Helle Nielsen – villig til genvalg
Mogens Larsen – ønsker ikke genvalg
Lars Horne – villig til genvalg

Vi diskuterede muligheden for at finde en afløser for Mogens, som kan være med i bestyrelsen det kommende år, for derefter at overtage formandsposten fra næste år.
Flere muligheder blev drøftet, og vi vil i den kommende tid tage en snak med disse emner.

Arbejdsdagen/grillfesten er fastsat til Lørdag d. 10. juni 2006

Mogens Larsen orienterede fra Fællesforeningen:
Man har rettet henvendelse til Helle Huse og bedt dem om at foretage en oprydning på deres grund på vejen, uden at dette har ført til noget resultat.

Man har i fællesforeningen rettet henvendelse til de grundejere som har skel ud til cykelstien på Skelbækvejs vestlige ende. Træer og hække er groet så meget ud over cykelstien at det kan være farligt at cykle, især når det er mørkt.

Fællesforeningen har ligeledes diskuteret problemerne med løse hunde på fællesarealerne ligesom man synes at det er et stigende problem med hunde høm-hømmer på fællesarealerne og på gangsystemet rundt omkring på skelbækvej.

Referant: Lars Horne Sørensen