Referat fra Bestyrelsesmøde d. 28.nov. 2007

Tilstede: Ole Mejlgaard, Helle Nielsen, Henrik Røn, Lars Horne

Siden sidst:
Vi sagde farvel til John Nørhave som er flyttet fra området og velkommen til Henrik Røn i nr. 27
som er indtrådt i bestyrelsen eftersom han er 1. suppleant.
Vi drøftede om hvordan vi skal organisere os mht. foreningens økonimi, da John jo var foreningens kasserer.

Indkommen post og regninger:
Der var kommet et par regninger som vil blive indbetalt og indgå i 2007 regnskabet.

Ny kasserer – hvem og hvornår:
Foreløbig løser vi problemet indtil næste års Generalforsamling.
Der kom en ide frem om at vi vil vedhæfte et lille notat om at vi mangler en kasserer i bestyrelsen, når vi sender indkaldelse ud til Generalforsamling.
På den måde håber vi, at vi evt. kan finde en løsning til generalforsamlingen.

Årlig arbejdsdag – hvordan kommer vi videre:
Der kom det forslag frem, at vi næste år deler arbejdsdagen op i 2 hverdagsaftner.
Den første skal foregå en aften i maj og den sidste en aften i september. Disse 2 aftener skal så udelukkende være forbeholdt arbejde på legepladsen og rundt om i området på fællesarealerne.
På den måde vil vi prøve om vi kan få flere husstande delagtiggjort i det fælles ansvar vi alle har med at holde legepladserne og fællesarealerne.
Bestyrelsen er af den holdning, at vi skal holde området flot og ikke lade det hele forfalde. Og det er altså vore allesammens ansvar at være med til dette.
Vi vil nu i 2008 prøve, om denne måde kan være med til at få de personer som traditionelt ikke tidligere har været med til at bidrage til fællesskabet, til at bruge en aften eller selvfølgelig gerne begge aftener med et stykke arbejde.
Hvis dette eksperiment ikke lykkedes, altså hvis der ikke dukker så mange op, ja så ser bestyrelsen sig nødsaget til at købe denne ydelse fra firmaer som så skal klare opgaven.
Dette vil selvfølgelig være med kontingentstigning til følge. Der kan evt. laves et system, så de der møder op får fratrukket et beløb, så deres kontingent vil forblive det samme.
Vi er helt klar over, at man selvfølgelig kan være forhindret, men vi har i alle år set personer som aldrig deltager i arbejdsdagen, og der har de senere år været dalende tilslutning år for år.

For ikke at snyde de mange børn vil vi i Juni holde en festlig dag på legepladsen med hoppepude og andre festlige indslag. Denne dag skal udelukkende være en festdag for børnene, og de voksne skal selvfølgelig være med. Men, der skal altså ikke arbejdes denne dag. denne dag vil vi udelukkende hygge os med pølser, øl og sodavand og evt kaffe og kage.

Træer langs stamvejen – er de stammet nok op?:
Vi har fået et par henvendelser fra nogle som synes, at træerne langs stamvejen ikke er blevet stammet nok op. Vi kigger på sagen.

Ammetræer i læbeltet mod øst – sker der noget?:
Vi bevilgede et beløb som vil indgå i den samlede fællesforening så vi kan få fællet ammetræerne i området. Dette vil ske når der er sæson for den slags. Hvornår det så er, må vi hente ekstern viden om.

Snerydning:
Vi undersøger endnu engang priserne for et abbonnement på snerydning.
Vi er i bestyrelsen villige til at give et lidt større beløb end vi tidligere har brugt, for at få en god løsning på dette. Vi vil så samtidigt få en langt højere service på dette område.

Bestyrelsesmøder:
Næste møde er den 13. februar 2008 hos Helle Nielsen.

Generalforsamling:
Dato fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
Sted: Vendiahallen.

Eventuelt:
Vi har fået en henvendelse gående på vore skilte ved stikvejene m/legende børn.
Som det er idag er skiltene i en højde af ca. 2 meter.
det vil være mere hensigtsmæssigt hvis skiltene bliver sat ned i ca. 50 cm. højde.
De bliver set langt bedre i 50 cm. højde end som det er nu.
Dette vil blive foretaget snarest eller aller senest til arbejdsdagen i maj 2008.

Referant: Lars Horne Sørensen