Referat fra Bestyrelsesmøde d. 7.februar 2007

Tilstede: Brian Brandt, Ole Mejlgaard, Helle Nielsen, John Nørhave, Lars Horne Sørensen

Bestyrelsen gennemgik referatet fra sidste møde:
Efter at Ole Mejlgaard har henvendt sig til kommunen på foreningens vejne har vi fået vore træer på stamvejen opstammet. Det synes vi ser rigtigt godt ud.

Vi vil igen kontakte kommunen vedr. vores fortov v/stamvejen. Flere fliser ligger
så man nemt kan falde og slå sig.
Ole Mejlgaard retter en skriftlig henvendelse til Teknisk forvaltning.

Vedr. Snerydning:
Vi har indhentet tilbud fra flere entreprenører.
Resultatet bliver formentlig, at vi betaler pr. gang, men så til gengæld får ryddet hver gang
der er behov for det.

John Nørhave gennemgik foreningens økonomi:
Bestyrelsen foreslåer en stigning på kr. 150,- i kontingentet.
Dette skal endelig godkendes på Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen holdes d. 19. marts kl. 19.30
i Vendiahallen.

Bestyrelsen drøftede hvilke forslag man vil fremsætte på Generalforsamlingen.
På valg til bestyrelsen:
Brian Brandt – modtager ikke genvalg
John Nørhave – er villig til genvalg

Dato for arbejdsdagen/Grillfesten
Lørdag d. 23. juni 2007
Bestyrelsen diskuterede hvordan man kan inddrage flest mulige til både
arbejdsdagen og grillfesten om aftenen.

PS.
Efter bestyrelsesmødet er Generalforsamlingen blevet flyttet til ugen efter – nemlig Mandag d. 26. marts – samme tidspunkt og sted.
Bestyrelsen er ligeledes efter bestyrelsesmødet blevet gjort opmærksom på at man har sat datoet for arbejdsdagen/grillfesten til 23. juni. Denne dag er Sct.Hans aften.
Bestyrelsen kigger på en evt. alternativ dato.
Herom senere på disse sider.

Referant: Lars Horne Sørensen