Vedtægter

VEDTÆGTER
for
“Grundejerforeningen Skelbækvej Øst, Hjørring”

§ 1.
NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er “Grundejerforeningen Skelbækvej Øst, Hjørring”
Foreningen er stiftet i henhold til lokalplan nr. 162.1 tinglyst
d. 28/6 1984.

§ 2.
OMRÅDE OG MEDLEMMER:
Foreningen omfatter parcellerne 1 æ, 1 ø, 1 aa, 1 ab, 1 ac, 1 ad,
1 ae, 1 af, 1 ag, 1 ah, 1 ai, 1 ak, 1 al, 1 am, 1 an, 1 ao, 1 ap,
1 aq, 1 ar, 1 as, 1 at, 1 au, 1 av, 1 ax, 1 ay, 1 az, 1 aæ, 1 aø,
1 ba, 1 bb, 1 bc, 1 bd, 1 be, 1 bf, 1 bg, 1 bh, 1 bi, 1 bk, 1 bl,
1 bm, 1 bn, 1 bo, 1 bp, 1 bq, 1 br, 1 bs, 1 bz, 1 bæ, 1 bø, 1 ca,
1 cb, 1 cc, 1 cd og 1 ce, alle v: Thirup by, Sct. Olai.

Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller indenfor foreningens område har i henhold til
lokalplanen pligt til at være medlem af foreningen.
De af Hjørring kommune ejede parceller er ikke omfattet af medlemspligten. Denne indtræder for den
enkelte parcel ved Hjørring kommunes salg af parcellen, således at den nye ejer af parcellen er
pligtig til at være medlem af foreningen. Dog er Hjørring kommune for de af kommunen ejede parceller pligtig til at tage del i fællesudgifter vedrørende veje og el, jfr. §§ 3 og 4.

Ejerskifte skal såvel af den tidligere som den nye ejer anmeldes til grundejerforeningen senest 14 dage efter ejerskifte.

§ 3.
Foreningsområdet er en del af en af Hjørring kommune gennemført udstykning omkring Skelbækvej. Vest for hele området er planlagt et beplantningsområde kaldet “Grønningen”. Vedligeholdelsen af dette område påhviler nærværende grundejerforening sammen med de grundejerforeninger, der etableres for bygningsområderne vest for Skelbækvej.
Nærværende grundejerforening skal således være medlem af en overordnet forening, som forestår vedligeholdelsen af “Grønningen”, og nærværende grundejerforening skal udpege 1 medlem til bestyrelsen i den overordnede forening.
Bidrag til denne overordnede forening betales efter boliggenhed, uanset om der i hele området er tale om parcelhuse, andelsboliger eller lignende.

§ 4.
FORMÅL:
Foreningens formål er at varetage medlemmernes tarv såvel overfor det offentlige som overfor private i alle spørgsmål af fælles interesse.
Foreningen skal respektere de på området tinglyste servitutter samt lokalplanen tinglyst 28/6 1984.

Al renholdelse og vedligeholdelse, herunder snerydning m.v. af de boligveje, der i foreningsområdet er anlagt som private fællesveje samt renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse påhviler grundejerforeningen, hvorved bemærkes, at de udlagte fællesveje har matr. nr. 1 bt og 1 cf v. Thirup by, Sct. Olai.

Ligeledes betaler grundejerforeningen elforbrug for belysning af interne boligveje.

Efter påkrav fra Hjørring kommune er grundejerforeningen forpligtet til at overtage driften og vedligeholdelse af fællesarealer med tilhørende anlæg indenfor foreningens område, idet foreningen er forpligtet til efter påkrav at tage skøde på de nævnte arealer.

På nord-, øst- og sydsiden af de af foreningen omfattede parceller er ifølge lokalplanen udlagt et beplantningsbælte, der er etableret af Hjørring kommune. Al fremtidig vedligeholdelse og genplantning påhviler den lodsejer, på hvis grund beplantningsbæltet er anlagt.

Ifølge lokalplanen er øst for foreningens område planlagt en støjvold. Anlæg og fremtidig vedligeholdelse af støjvolden er foreningen uvedkommende.

Snerydning, glatførebekæmpelse samt vedligeholdelse af rabatterne nærmest kørebanen på Skelbækvej foreståes af Hjørring kommune.

Snerydning, glatførebekæmpelse og vedligeholdelse af fortov samt inderrabatten på vestsiden af Skelbækvej er Hjørring kommune uvedkommende. Fortov er ikke anlagt på østsiden af Skelbækvej.

§ 5.
Foreningen er upolitisk og kan ikke , ej heller med en generalforsamlingsbeslutning, støtte noget politisk parti.

§ 6.
GENERALFORSAMLINGEN
generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Forelæggelse til godkendelse det af bestyrelsen underskrevne og af revisorerne reviderede
  regnskab.
 4. Forslag til budget og kontingent for den kommende regnskabsperiode.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 2 suppleanter.
 7. Valg af revisor.
 8. Indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Indvarsling til generalforsamling sker med mindst 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest 14. dage før datoen for generalforsamlingen. Datoen fremhæves tydeligt i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Indvarsling til generalforsamlingen skal indeholde dagsorden, såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag af vidtrækkende og økonomisk betydning, skal dette angives særskilt i dagsordenen eller i et medfølgende bilag.

Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset de mødtes antal.

Da det er de enkelte parceller, der er medlemmer af grundejerforeningen jfr. §2, kan der ved afstemning kun afgives en stemme pr. parcel, uanset om der måtte være flere til en parcel. Dog har alle fremmødte taleret på generalforsamlingen.

Et medlem (ejere) kan give møde ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Dog kan ingen afgive stemme i henhold til mere end 2 fuldmagter. En fuldmagt, der ikke udtrykkeligt er begrænset til at angå et eller flere bestemte punkter på dagsordenen, anses for at omfatte alle afstemninger på generalforsamlingen. Dirigenten skal sørge for at kontrollere fuldmagterne inden afstemningen.

Alle beslutninger træffes ved almindelig stemme flertal.

I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget.

Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræver2/3 af medlemmernes stemmer. Såfremt et forslag opnår 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte stemmer, men ikke 2/3 af samtlige medlemmer, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor forslaget vedtages med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 7.
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING:
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 3 medlemmer af bestyrelsen kræver dette, eller såfremt 10 af medlemmerne overfor bestyrelsen skriftligt fremsætter ønske herom og samtidig angiver dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling.

Indvarsling sker som ved ordinær generalforsamling og senest 30 dage efter, at anmodning er modtaget af bestyrelsen.

§ 8.
BESTYRELSEN:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal er 3 på valg og på ulige årstal er 2 på valg. Revisorer vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal er 1 på valg og på ulige årstal er 1 på valg. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Genvalg kan finde sted.

Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår i årets løb indtræder den først valgte suppleant i bestyrelsen. Suppleanten overtager den afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode, men ikke nødvendigt dennes funktion i bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager foreningens daglige ledelse, og bestyrelsesmøde afholdes så ofte, det findes påkrævet. Ethvert medlem af bestyrelsen kan ved henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmøderne pasaserede føres en protokol, der underskrives af bestyrelsen.

§9.
Foreningens forpligtelser tegnes overfor 3die mand af den samlede bestyrelse i forening.

§10.
FORENINGENS MIDLER:
Kassereren modtager alle indbetalinger og afholder alle udgifter samt fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse. Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut eller på girokonto.

Checks og girokort kan kun hæves ved underskrift af formand og kasserer i forening. den konstante kassebeholdning må ikke overstige kr. 500,00

§11.
Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal tilstilles revisorerne inden d. 31. januar og skal i revideret stand være bestyrelsen i hænde senest d. 28. februar.

Foreningens første regnskabsår løber fra stiftelsen til d. 31. december 1988.

Det reviderede regnskab udsendes sammen med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Et udtrådt medlem har ikke krav på tidligere erlagt kontingent eller på foreningens øvrige midler.

§12.
KONTINGENT:
Hvert medlem betaler som indskud kr. 100,00 pr. parcel.

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår.

Kontingentet opkræves helårligt pr. 1/4 gældende fra 1993. ethvert nyt tilkommende medlem er pligtigt at betale mindst et års kontingent. Der tilbagebetales ikke kontingent for ophørt medlemsskab

Er kontingent eller andre ydelser ikke betalt inden 1 måned efter forfaldstid kan bestyrelsen for restantens regning lade beløbet med påløbne omkostninger indlevere til incasso gennem advokat.

Ekstra bidrag fastsættes under hensyntagen til nødvendige driftsudgifter, herunder nødvendig vedligeholdelse af fællesanlæg m.v, alt efter et på generalforsamlingen forelagt budget.

Bestyrelsens medlemmer er for deres arbejde i bestyrelsen fritaget for 50% af det til enhver tid gældende kontingent.

§13.
SIKKERHEDSSTILLELSE:
Til sikkerhed for foreningens tilgodehavende hos foreningens medlemmer er lokalplan 162.1 tinglyst 28/6 1984, tinglyst pantstiftende for et beløb stort kr. 5.000,00. Der er meddelt 1. prioitets panteret, og beløbet er stillet til sikkerhed for den enkelte parcels opfyldelse af de økonomiske forpligtelser, der påhviler parcellen i relation til grundejerforeningen.

§14.
GODKENDELSE AF VEDTÆGTER:
Foreningens vedtægter og eventuelle senere ændringer heri skal, for at være gyldige, godkendes af Hjørring kommune.

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af samtlige medlemmer tiltræder dette og tilladelse hertil er meddelt af Hjørring kommune.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder eventuelt likvidationsoverskud foreningens medlemmer til lige deling.

         ----------------------------------------------------------------------------

Nuværende vedtægter er godkendt på ekstraordinær generalforsamling d. 8. april 1995.