Generalforsamling 24.03.2024

 1. Valg af dirigent

Ole Fink fra nr. 103 blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

 • Bestyrelsens beretning

Joan fremlagde bestyrelsens beretning:

Tak for det store fremmøde – det er dejligt at se, at der er liv i vores forening 😊

Der er i aften 25 husstande repræsenteret og det er vist ikke sket siden vi for år tilbage havde portvinssmagning på en fredag – så tak fordi I har afsat tid til at deltage.

Bestyrelsen kan berette om, at vi det forgangne år har afholdt tre møder, hvis referater er at læse dels på vores facebookside og dels på vores hjemmeside. Imellem møderne foregår den nødvendige kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne via en Messenger tråd, og det synes vi faktisk fungerer fint.

Det der har optaget os mest siden sidst er:

 • Noget som har optaget flere generalforsamlinger i foreningens levetid – nemlig snerydning. Vi lægger op til at I giver jeres besyv med om vi fremtidigt skal betale for en abonnementsordning. Det er svært at gøre alle glade, men hidtil har vi bestilt efter behov og dermed sparet penge. Jeg har for mere end en måned siden anmodet om abonnementspris fra tre udbydere – desværre er kun en vendt tilbage med et tilbud.
 • Vi har drøftet og udarbejdet forslag til opdaterede vedtægter. Det har et selvstændigt punkt i aften, men det er glædeligt, at mange har taget stilling til det fremsendte.
 • Og så er der blevet arbejdet med en velkomstpjece til nye beboer i området. Den ligger på bordet og vi håber at I vil synes om den og hjælpe den til at komme til at ”leve” – og hjælpe ved at give besked til en fra bestyrelsen, hvis/når I får nye naboer. Ideen er nemlig at pjecen så skal afleveres sammen med en lille velkomstblomst, når nye beboer bliver en del af vores forening.
 • Der har været foretaget vedligehold på brostensbelægning (det skal nu nok tilses en ekstra gang) og vores sti mellem nr. 19 og den store legeplads er blevet udbedret efter anlæggelse af vores legeplads og alle borde/bænke skulle være klar til sommeren

Det var året i korte træk.

Evt, skal vi få lagt den lokalplan op på hjemmesiden, der er gældende for foreningen – den fortæller om de ting vi hæfter for ift. vedligehold af fællesarealer mm.

Der er i aften 3 på valg iht. vedtægterne det er: Kirsten, Sabina og Joan

Vedtægterne: ”Grundejerforeningen skal selv sørge for eventuel tinglysning af godkendte vedtægter. Kommunen stiller som udgangspunkt ikke krav om tinglysning, og kommunen kan ikke tilbyde hjælp til tinglysning

Der blev i forlængelse af beretningen diskuteret, om vi skal have et snerydningsabonnement. Bestyrelsen har tidligere indhentet tilbud på et sådant abonnement hos tre udbydere, men kun fået et svar tilbage. 12.700 for snerydning i lommerne op til 2 gange dagligt i perioden oktober til april. Skal stamvejen ryddes, koster det særskilt.

Der blev af de fremmødte givet mandat til, at bestyrelsen arbejder videre med at vi får et snerydningsabonnement.

 • Forelæggelse af regnskab

Kristen fremlagde regnskab. Der blev stillet spørgsmål til punktet vedligehold og nyanskaffelser. En af de større poster herunder er reparationer af fortov.

En anden større post er græsslåning på fællesarealerne, hvor vi tidligere ikke har fået regninger hvert år, men nogle gange regninger for tre år. Dette er ændret, så vi nu gerne skule få en regning hver år.

Desuden blev der mindet om, at vi stadig betaler af på legepladsen.

 • Forslag til budget og kontingent for den kommende regnskabsperiode

Kirsten fremlagde budgettet.

Joan fortalte i den forbindelse, at vi har fået at vide, at det er et kommunalt ansvar at udskifte lamper og pærer på hele vejen. Det bliver ikke foreningens udgifter. Der er lavet plan for udskiftning i kommunalplanen 2024/2025. Det vil vi derfor opleve, at lamper og pærer løbende vil blive udskiftet.

 • Valg af 2 (men faktisk 3) bestyrelsesmedlemmer

Joan, Sabina og Kirsten ønskede genvalgt. Der var ingen modkandidater. De fremmødte ønskede tillykke med valget

 • Valg af to suppleanter

Merete fra nr. 35 og Annemarie fra nr. 79 blev valgt. De fremmødte ønskede tillykke med valget

 • Valg af revisor

Poul fra nr.5 og Claus fra nr. 21 blev genvalgt. De fremmødte ønskede tillykke med valget.

 • Indkomne forslag

Joan argumenterede for hvert ændringsforslag til vedtægterne, og når der var behov for det, blev det diskuteret. Kun sidste punkt blev efter diskussion ikke vedtaget, mens resten blev vedtaget med 21 fuldmagter og 16 husstande repræsenteret ved generalforsamlingen. Ifølge vedtægterne skal mindst  af forenings husstande, altså mindst 36 husstande, stemme for et ændringsforslag af vedtægterne. Dette var derfor opfyldt.

Joan oplyste at kommunen er blevet kontaktet, og vi skal ikke tinglyse vedtægterne.

 • eventuelt

Der blev spurgt om det var muligt at genopfriske pas på mig skiltene. På nogle kan man ikke se ballonen mere

Bestyrelsen blev bedt om at sende besked på Facebook siden om, hvem man kontakter, hvis en lampe skal have skiftet pære. Linket ligger nu på Facebook siden, men er: https://citizen.dw3.dk/d807b4c9-fc68-4f09-a42b-772028410c92?fbclid=IwAR12jQhvLnfW_87g9m9Y9kKavWrEKGRYze3JrNyeP7ydteIoogYmVuLATMQ         

Bestyrelsen henstillede til alle om at give bestyrelsen besked, hvis man får nye naboer. Det er nemlig meget sjældent bestyrelsen får besked anden sted fra. Bestyrelsen vil nemlig gerne byde nytilkomne velkommen på vores vej med en blomst og med vores nye velkomstpjece, som lå på bordene og som snarest kommer rundt til alle i deres postkasse, så alle kan se, hvad nye naboer vil få.