Bestyrelsesmøde 10. januar 2018

Bestyrelsesmøde i Skelbækvej Øst, 10. januar 2018
Dagsorden:

 1. Siden sidst
 2. Håndtering af Foreningen Fællesarealerne fremadrettet
 3. Status regnskab
 4. Forberedelse af generalforsamling
 5. Eventuelt

 6. Ad 1: HedeDanmark har i starten af året fældet de træer i læbæltet mod øst, som vi har bedt dem om.
  Enkelte lodsejere har selv haft kontakt til HedeDanmark i samme forbindelse for at få dem til at fælde
  træer, som stod på den del af læbæltet, som ligger på deres grund. Det er sket til – efter bestyrelsens
  mening – meget favorable priser. Det kan ikke undgås, at arbejde med store maskiner sætter sine spor,
  men vi er fortrøstningsfulde i forhold til, at naturen selv hurtigt retter op på skaderne. Regningen for
  arbejdet i øvrigt deles i Foreningen Fællesarealerne. Vi er meget tilfredse med, at læbæltet nu er blevet
  sikret mod træfald med risiko for skader på mennesker og huse.
  Der er bemærket enkelte sprækker i asfalten rundt om i foreningens beboelseslommer. Helle Nielsen
  kontakter NCC, som tidligere har arbejdet i kvarteret, med henblik på at få bearbejdet sprækkerne.

 7. Ad 2: Foreningen har deltaget i to møder med de øvrige seks grundejerforeninger i kvarteret – det skete på
  vores initiativ, og det var med henblik på at afklare situationen omkring læbæltet mod øst og i det hele
  taget få genoptaget en jævnlig mødefrekvens i Foreningen Fællesarealerne, hvilket har været forsømt i
  årevis. Det er fremadrettet aftalt mellem kvarterets syv grundejerforeninger, at vi mødes fast én gang
  årligt, og det bliver den første tirsdag i september. Viser der sig behov for øget mødefrekvens, vil det blive
  aftalt. Ansvaret for at indkalde til mødet og lave dagsorden vil gå på omgang mellem de enkelte foreninger.

 8. Ad 3: Kasserer Lars Svendsen fremviste et regnskab, der viser et overskud på 32.630,07 kr. for året 2017.
  Det er lidt mere end de 27.000, som er vores ambition årligt at reservere til fremtidigt arbejde med
  asfalt/fliser i kvarteret. Regnskabet har endnu ikke været forelagt foreningens revisorer, og det vil blive
  fremlagt på årets generalforsamling sammen med et budget for 2018.

 9. Ad 4: Generalforsamlingen bliver fredag 9. marts. Vi satser på at gentage sidste års succes med at lægge
  det i Skelbækkollegiets festsal og samtidig prøve at lægge et socialt arrangement ind i forlængelse af
  generalforsamlingen. Vi fik god respons efter sidste års generalforsamling, hvor kvarterets sommelier, Stig
  Risgaard Jensen, fortalte om portvin. Vi reserverer lokalet (forhåbentlig er det ledigt), og undersøger
  mulighederne for at stable en ølsmagning på benene.
  Helle Nielsen, Joan Hauberg og Ole Fink Mejlgaard er på valg, og alle tre har tilbudt at tage en ny tørn. Ole
  Fink Mejlgaard udtrykte specifik lyst til at blive afløst på formandsposten, som han har siddet på siden
  2006, og han viger gerne pladsen i bestyrelsen for et nyt medlem, der har lyst til at deltage i
  bestyrelsesarbejdet og sætte kursen fremad.

 10. Ad 5: Vi har – på vegne af hele kvarteret – ansøgt Trygfonden om at få en hjertestater hængt op i kvarteret.
  Vi ved først efter 1. marts, om Trygfonden vil se positivt på ansøgningen. Hvis ikke kunne Foreningen
  Fællesarealerne overveje at købe en sammen. En hjertestarter koster ca. 12.000. Det er tanken, at en sådan
  kan hænge oplyst på muren ved Skelbækkollegiet, som gerne vil levere strøm til den. Vi synes, det kan være
  en god, ekstra sikkerhed at have i et beboelseskvarter som vores.